REGULAMIN KORZYSTANIA Z BEZPŁATNEJ, 15. MINUTOWEJ KONSULTACJI 

 

 

Poniższy „Regulamin korzystania przez Użytkowników z „Formularza Kontaktowego”, służącego do zarezerwowania darmowej konsultacji  określa zasady nieodpłatnego korzystania przez Użytkowników z „Formularza kontaktowego Pracowni Projektowania Ogrodów Małgorzata Marzewska” dostępnego na stronie internetowej marzewska.pl, w celu uzyskania odpowiedzi na pytanie/a w zakresie tematycznym nim objętym.

I Definicje

Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. Formularz kontaktowy– formularz, w którym Użytkownicy strony internetowej www.marzewska.pl zamieszczają niezbędne informacje i dane w celu wykonania usługi/realizacji przesłanego zgłoszenia
 2. Użytkownik– osoba korzystająca z „Formularza Kontaktowego” w zakresie przewidzianym niniejszym Regulaminem.
 3. Określenie zasad dostępu Użytkowników do „Formularza Kontaktowego”
 4. Dostęp do Formularza kontaktowego nie jest uzależniony od spełnienia przez Użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od Użytkownika dokonania rejestracji oraz logowania.
 5. Formularz kontaktowy służy wyłącznie do korespondencji związanej z działalnością Pracowni, w zakresie tematycznym w nim określonym.
 6. Formularz Kontaktowy nie może być wykorzystywany do: korespondencji w ramach konkretnych projektów prowadzonych przez Pracownię (trwających lub zakończonych), do konsultowania projektów innych pracowni projektowych, architektonicznych, do składania skarg, petycji, ofert, a także wniosków o udzielenie informacji w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej i pytań w rozumieniu ustawy Prawo prasowe.

II Warunki korzystania z Formularza kontaktowego i zobowiązania Użytkownika

 1. Celem skorzystania z Formularza kontaktowego Użytkownik dokonuje czynności, na które składają się:
 2. wypełnienie Formularza kontaktowego poprzez podanie następujących danych i informacji: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, temat wiadomości i treść wiadomości,
 3. potwierdzenie, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz że akceptuje jego wszystkie postanowienia,
 4. potwierdzenie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przygotowania i przekazania odpowiedzi na zadane pytanie/a oraz ich archiwizacji,
 5. potwierdzenie chęci kontaktu poprzez naciśnięcie na link zawarty w Formularzu kontaktowym „Wyślij”.
 6. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Formularza kontaktowego zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
 7. Użytkownik zobowiązuje się do niepodawania fałszywych danych osobowych, jak również do niepodawania danych osobowych innej osoby, bez jej pozwolenia oraz do niepodawania adresu e-mail lub numeru telefonu, którego nie jest właścicielem. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, w tym również odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.
 8. Użytkownik zobowiązuje się do zapoznawania się ze zmianami w niniejszym Regulaminie.
 9. Użytkownikowi korzystającemu z Formularza kontaktowego przysługuje jednorazowanieodpłatna konsultacja telefoniczna trwająca nie więcej niż 15 minut.
 10. W przypadku zapisania się ponownie na darmową konsultację przez Użytkownika, który korzystał już z niej w przeszłości, Pracownia zastrzega sobie prawo do nieprzeprowadzenia darmowej konsultacji.

III Odpowiedzialność Pracowni Projektowania Ogrodów Małgorzata Marzewska

 1. Pracownia nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Użytkownika podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z informacji uzyskanych po wypełnieniu formularza kontaktowego.
 2. Pracownia nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępności do formularza kontaktowego   wynikający z przyczyn niezależnych od Pracowni lub innych przyczyn technicznych związanych z funkcjonowaniem systemu teleinformatycznego i strony internetowej Pracowni.
 3. Pracownia zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia treści zmienionego Regulaminu na stronie internetowej www.marzewska.pl, w zakładce Umów Konsultację.
 4. Pracownia zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania oferowania niniejszej usługi w każdym czasie, bez podania przyczyn.
 5. Pracownia zastrzega sobie prawo do odmowy przeprowadzenia konsultacji w przypadku gdy została ona zamówiona przez jednoosobowa działalność gospodarczą, podmiot gospodarczy lub inne przedsiębiorstwo.

IV Przetwarzanie danych osobowych przez Sellwise

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) jest Pracownia Projektowania Ogrodów Małgorzata Marzewska wpisana do CEIDG prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 712 277 33 62
 2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą, poprzez odznaczenie odpowiedniego okna na Formularzu kontaktowym.
 3. Przetwarzane są następujące dane osobowe Użytkownika: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwić uzyskanie odpowiedzi poprzez Formularz kontaktowy.
 5. Dane te mogą być przekazywane osobom upoważnionym przez Pracownię – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki.
 6. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Każdemu Użytkownikowi przysługuje również prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez przesłanie odpowiedniego żądania na adres: pracownia@marzewska.pl
 7. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępnione jedynie:
  • odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  • innym osobom i podmiotom – w przypadkach innych niż opisany w ppkt a) jedynie za uprzednią zgodą osoby, której te dane dotyczą.